Verse 3

ஓம் ஸத்குரு ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் திருவடிக்கே
Verse 3:

முத்தன்ன வெண்ணகையாய்

முன்வந் தெதிரெழுந்தேன்

அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென் றள்ளாறித்

தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடை திறவாய்

பத்துடையீர் ஈசன்பழ அடியீர் பாங்குடையீர்

புத்தடியோம் புன்மைதீர்த்தாட் கொண்டாற்

பொல்லாதோ

எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம்

அறியோமோ

சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம்சிவனை

இத்தனையும் வேண்டும்

எமக்கேலோர் எம்பாவாய்

       
    muththanna veNNakaiyAy munvan^ dhedhir ezun^dhen
    aththan Anan^dhan amudhan en RaLLURith
    thithtikkap pEchuvAy van^dhun kadaithiRavAy 
    paththudaiyIr Ichan pazavadiyIr pAN^gudaiyIr
    puththadiyOm punmaithIrth thAtkoNdAR pollAdhO
    eththOn^in anbudaimai ellOm aRiyOmO
    siththam azakiyAr pAdArO n^amchivanai
    iththanaiyum vENdum emakkElOr empAvAy 

(the group of friends, addressing the girl who cannot be roused from bed):

O Fair one, with a pearl-like charming smile! You once did rise before any of us, and with your heart brimming with sweetness, sing the glory of our lord, – calling Him your Father, your Bliss, your Ambrosia… Come, open your door!

(the girl addressing her friends:)

“Dear Friends, would it be a mistake if you would forgive my mistakes, rectify them, and lead me on to the right path?!”

(the group of friends, addressing the girl who cannot be roused from bed:)

O Dear! Do we not know your love? Do not the beautiful and noble ones sing of our Dear Lord Shiva? Come, let us immerse ourselves in it, and partake of it.


சேஷனும் பக்தர்களும்” verse: 31

(31st. August, 2009 – 5:15 a.m.)

சுயஞ்ஜோதி (நீல புருஷன் – பிந்து)வாய் உள்ள
சேஷனே போற்றி!
அருவமும் உருவமுமானாய் போற்றி!
ஆரா அமுதே அருளால போற்றி!
ஆட்பட்டவருக்கு

அன்பு மிக காட்டுபவரே போற்றி!
துவக்கமும், நடுவும், முடிவும்,
ஆகிய அனைத்தமாய் இருப்பவரே போற்றி!
உனது திருவிளையாடடலில்
வெற்றியின் வடிவு கொண்டவ்ரே போற்றி!
திருவண்ணாமலை யில்

நீ ஸ்தூலமாய் இருந்தாலும்,
பக்தர்களின் இதயமே

உன் திருக்கோவில் போற்றி!
அருள் பசியை போக்கும் அருளே போற்றி!

ஸாம்ப ஸதாசிவா! சேஷா போற்றி!
ஸம்போ கங்கா! சேஷா போற்றியே!

Hail Lord Sesha!

Hail, the Self-Illumined One!

Hail, the Sublime One! The One with the Divine Form!

Hail, the Adorable One! Sweet Ambrosia! the Gracious One!

Hail, the Merciful One who showers Love on His devotees!

Hail, the the Omniscient One, who is the Beginning, the End,

and the Interim of all things!

Hail, the Blessed One who sports success in His Divine play!

Hail, the Lord of Thiruvannamalai,

who is enshrined in the heart of His devotees!

Hail, the Gracious One,

who appeases one’s hunger for Divine Grace!

Hail Lord Sesha, Saamba SadaaShiva!

Hail, Lord Sesha, Shambho Shankara!Verse 2

ஓம் ஸத்குரு ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் திருவடிக்கேVerse 2:

பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பகல் நாம்

பேசும் போதெப்போதிப்  போதார் அமளிக்கே

நேசமும் வைத்தனையோ

நேரிழையாய் நேரிழையீர

ஏசுமிடம் ஈதோ விண்ணொர்கள் ஏத்துதற்குக்

கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும்

தேசன் சிவலோகன் தில்லைச் சிற்றம்பலத்துள்

ஆரேலோர் எம்பாவாய்

  
     pAcham paranychOdik kenbAy irAppakaln^Am
   pEchumpO dheppOdhip pOdhAr amaLikkE
     n^Echamum vaiththanaiyO n^ErizaiyAy n^ErizaiyIr
   chIchi ivaiyuny chilavO viLaiyAdi 
     Echum idamIdhO viNNOrkaL EththudhaRkuk
   kUchu malarppAdhan^ than^dharuLa van^dharuLum
     thEchan chivalOkan thillaichiR RambalaththuL
   IchanArk kanbAryAm ArElOr empAvAy

(the group of friends, addressing the girl who cannot be roused from bed):

Fair Maiden, adorned with the prettiest of jewels, You say you have pledged your heart to the Effulgent One; swearing your affections to Him, by day and night, singing His Glory…

Has your heart grown fonder of your flower-strewn bed?

(the girl who does not rise from her bed, to her friends):

Fair Friends, – is this fair of you to trifle thus, at this spot, at this moment?”

The Lord Gods of the Universe, who had been yearning to have a glimpse of His Divine Feet, have been blinded by their Supreme Radiance! Our Lord comes to us to Grace us with a glimpse of His Beautiful Lotus Feet…

The Lord of the kingdom of Shiva, the Lord of Thillai! How much we do adore Him, Love Him! Please dwell upon our words, upon the Love of our Lord….


சேஷனும் பக்தர்களும்” verse: 52

(27th. September, 2009 – 11:08 a.m.)

சேஷனைக் கன்டோம்”

கண்டேன் சேஷன் மலர்பாதம்,
கண்டதுமே எல்லா கர்ம வினைகளும்
காணாமல் போனதே!
கண்கண்ட தெய்வமாம் சேஷனை,
கண்ணார கண்டவருக்கு,
கர்ம வினை கட்டவிழ்ந்து போகுமே!

Beheld I, the Lotus Feet of Lord SeshaNatha!

And as I did, disappeared all my sin and suffering…

He is freed from suffering and bondage,

who beholds our Lord

in craving, in ecstasy…

SeshaNatha, our Deity

Who grants us His Divine Vision…

 


Verse 1

ஓம் ஸத்குரு ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் திருவடிக்கேVerse1:

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்

சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்

மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்

மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்

வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்மறந்து

போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டுஇங்ஙகன்

ஏதேனும் ஆகான்கிடந்தாள் என்னே என்னே

ஈதே எந் தோழி பரிலோர் எம்பாவாய்

    
          Adhiyum an^thamum illA arumperuny 
          chOdhiyai yAmpAdak kEttEyum vALthadaN^kaN
          mAdhE vaLarudhiyO vancheviyO n^inchevithAn
      mAdhEvan vArkazalkaL vAzththiya vAzththolipOy
          vIdhivAyk kEttalumE vimmivimmi meymmaRan^dhu 
          pOdhAr amaLiyinmEl n^inRum puraNdiN^N^an 
      EdhEnum AgAL kidan^dhAL en nEennE 
          IdhE en^thOzi parilOr empAvAy

We sing the glory of the Supreme Infinite Flame of Light… Yet do you not awake, O girl with beautiful sword-like eyes!

Are your ears so hard of hearing? The note of the hymn in praise of the Beautiful Feet of the Lord of the Lords, that reaches your ears, at the turn of the street, makes one sob hard, lost, and intoxicated in His Divine Love….

She does not desire anything, anymore…O, what of her state!

Yet you lie on your flower strewn bed, unmoved, deep in slumber. Is this your true state, my lady? What is it that you feel?


” ஸ்ரீ சேஷனும் பக்தர்களும்” Verse: 95

(29th. October, 2009 – 5:00 p.m.)

செந்தாமரைப் பூவின் இதழ்களை,
சேஷனின் செந்நிறதிருவடிகளில்,
தூவி தூவி பாடுவோமே!
செவ்வரளிப் பூக்களை,
சேஷனின் மலர்ப் பாதங்களில்
மனம் ஒன்றி சாற்றுவோமே!
பிச்சிப் பூக்களை,
பரப்ப்ரம்மத்தின் பஞ்சு போன்ற பாதங்களில்,
பணிவுடன் சமர்ப்பணம் செய்வோமாக!
சேஷ ப்ரம்மத்தின் பற்றற்ற பாதங்களை,
பேரானந்தத்துடன் பற்றிவிட்டால்,
சேஷனும் நம்மை கரை சேர்த்து விடுவாரே!
சேஷப்ரம்மத்தின் பாதங்களில்

குடி கொண்டுள்ள காலாக்னி,
நம் வினைகளைப் பொசுக்கிடும் அல்லவோ!
பக்தர்களின் வாழ்க்கையும்,
பசுமை நிறைந்த சோலை ஆகிவிடும் அல்லவோ!


Let us sing the glory of our Lord,

with the petals of the pink lotus

strewn upon His Feet, beautiful and ruddy…

At His radiant Feet,

we lay our hearts, with the blushing oleander.

In all humility, we offer

at the Tender Feet of our Supreme Lord,

the Picci flower.

O Lord SeshaNatha!

I cling to Your Sovereign Feet, in ecstasy..

You are my Saviour, my Lord!

 

O Destroyer of Evil,

At the touch of Thy Glorious Feet,

my life transforms into eternal Spring!


 

Dedication

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

 

As a means to cherish the beautiful memories we had with our Reverend and Beloved Guruji and Sesha Mahaan, and by way of expressing our love, devotion, gratitude and respect to our Master and Lord, and to the sacred town of Thiruvannamalai, our sacred abode, we wish to extol the Glory of our Lord Sri SivaSesha, through reviving verses from the sacred “Thiruvempaavai”, in a new spirit, in unison with verses from our Mahaan’s Divine “Sesha Paamaalaigal.”

“One who doesn’t melt for ThiruvAchakam, would melt for no other words.”

Avathar and Mahaan Sri Seshadri Swamigal, SeshaBrahmmam, Avathara Purusha, Siddha Purusha, BrahmmaNda Naayakaa (Lord of the Universe), ShivaShakthi Swaroopa (Incarnation of Lord Shiva and Shakthi), Satchidananda Swaroopaa, The Mahaan of Mahaans,

The Incarnation of God, Lord Sri Arunachaleshwara…

 

Set in the beautiful Thiruvannamalai, abode of Lord Sri Arunachaleshwara, the nectarine Thiruvempaavai, (a section of the sacred composition in praise of Lord Shiva, composed by the holy saint mANikkavAchakar), is a soul-awakening ritual observed by young women, in the Tamil month of Margazhi (15th. December – 15th. January).


The Love of the Lord

awakens love in the heart of His Bhaktha.


The essence of Thiruvempaavai is to awaken the soul from its slumber, from the distractions and delusions of the transient materialistic world (maya); to help focus the mind and heart on the Lord, and revel in the delight of His devotion!

The Beloved Lord of the Universe comes down to His dear one…


Mesmerized am I, by His slender rubicund feet, tender like a flower blossom, adorned by jingling anklets…

Do we not partake of the Golden dust that His Precious Feet have tread on? Do we not anoint His delicate Feet with milk and honey and sandal, and bedeck them with the freshest and fragrant of flowers? Do we not hasten to have one glimpse of those Lovely Feet, ornate with pearls and gems? Do we not lay our hearts at His Glorious Feet that set our hearts aflutter, and leave them pining for Him…..


ஸ்வாமி சேஷா!

நறுமணம் நிறைந்த உனது திருவடியை

நாடுகிற எனக்கு

உற்சாகமாகிறது.

நாவால் உன்னை போற்றுகிறேன்.

உன் திருவடிக்கு நமஸ்காரம் ஸ்வாமி!”

 

*We acknowledge with gratitude, the site http://www.shaivam.org,

for the translated verses by Rev. G.U. Pope,

as recorded in their site.

 April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Follow Mahaan on Social Media!

%d bloggers like this: