The Majestic Gateways…

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

GIRI PRADHAKSHINAM – an experience….

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae


A WALK WITH THE GODS!

“Shiva Sesha, Shiva Sesha, Shiva Shiva Seshaave…”


Girivalam – 14th. December, 2009 – 3:51 a.m.

அற்புதமான காட்சி அருளும் என் நாதா!
உனக்கு அன்ந்த கோடி நமஸ்காரம்!
ஆதி அந்தம் இல்லாத சேஷனே
நீ ஒரு அவதார புருஷனே!
அண்ணாமலையின் மறு உருவமே!
சிவனின் மானிட ரூபனே!
சூக்ஷ்மத்தில் (தற்போது) சிவனாக இருப்பவனே! பரிபூரணனே!
பனை உயர பாவங்களையும் பொசுக்கி
பாபவினாசா! ஸ்ரீ சேஷா!

சிவனை சேஷனாக நமஸ்கரிப்போம்!
சிறந்த புகழுக்கு உறியவரும்,
ஞான வடிவினறும்,
ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து சிறந்தவரும்,
சக்திமானும்,
மங்களங்களை அளிப்பவரும்,
இருதயத்தில் உறைபவருமான
சேஷனை நமஸ்கரிப்போம்!

(- அவதார் சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், “சேஷனும் பக்தர்களும்”,

சேஷ பாமாலை)

The Shrine of Arulmigu Sri Arunachaleshwara, as seen from Skanda Ashramam

No temple is dearer to my heart than the Arulmigu Sri Arunachaleshwarar Shrine at Thiruvannamalai. I say this because of a very special feeling this temple has evoked in me. I have visited several temples in TamilNadu, but never have I been drawn so magnetically, to a sacred space, like this one!

Each time, I return from Thiruvannamalai, I do so, with a heavy heart, yearning to go back there… Every visit to this Divine temple, has left me with a soul-stirring feeling, that lingers for a long time in the innermost sanctums of the heart… a yearning to return, to seek the warm nest of Home…to my Lord, my Master!

Thiruvannamalai, has blessed me with everything one could ask for –

மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் my parents, my Master, my Lord!

My Venerable Guruji, Mahaan Sesha and Arunachala Shiva, are the presiding deities of Thiruvannamalai….and, my heart…

My Guru is my Lord, my Lord is my Guru…

In Him (my Guru) is Sesha, (the Lord of the Universe),

Sesha is Arunachaleshwara !

சிவ சேஷா, சிவ சேஷா, சிவ சிவ சேஷாவே!

மா மலை எல்லாம் மலை அல்ல
அண்ணாமலையே ஆதி மலை
ஆதி மலையில் அண்ணாமலையின்
மானிட ரூபனை
அவதரித்த சேஷாத்ரியே!
சேஷாத்ரிநாதா!
நீரே பக்தர்களின் மனதில் குடி கொண்டுள்ளாய்
குடிகொண்டுள்ள குணாதீதா!
குணாதீதனாம் சேஷனை போற்றி பாடுவோமே!
ஆனந்த கூத்தாடுவோமே! “

(- அவதார் சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், “சேஷனும் பக்தர்களும்“,

சேஷ பாமாலை)

My recent visit to Thiruvannamalai was a very special one, since we were graced by the Lord, that we could go on a Giripradakshinam, guided by Our Guruji!

During the pristine hours of the Brahma Muhurtham (the auspicious time between 3 a.m. And 4 a.m.), on the morning of 14th. December, 2009, we followed the footsteps of our Guruji, Sathguru Sri Rajalinga Swamigal, on the holy Pradakshina of the sacrosanct hill, Arunadri, where Our Mahaan resides!

At about 3:51 a.m., when the dark of the dawn was ready to welcome the the brilliance of the Lord Arunachala, we started on our Girivalam, with the japa of the moola mantra of our Parama Guru, Avathar Sri Seshadri Swamigal. An incarnation of Arunachala Himself, Mahaan Sesha Brahmmam is the Divine Consciousness… Infinity and Eternity…

With Mahaan’s Mantra (the essence of Arunachala) in our hearts, and the benevolent grace of our Guruji, and the grandiloquent Arunadri, by our side, the grace of Our Lord was palpable, with a warmth that was so moving. This magical warmth, intensified my faith, courage, determination and our love for our immaculate Seshadri Natha!

The more you think about Him, the deeper He dwells in Your heart!…

Passing stretches of well lit wide open expanses, there was a short stretch of road, with shaded canopies, that we had to pass. It was pitch dark, and we held on to the light of the Maha-Deepam in our mind’s eye. Wondrously, it felt like we were walking into our innermost recesses of our hearts! It was a short stretch of road to self-analysis, before we would see the Holy light again! It felt like we were walking into the garbha-gruham (sanctum sanctorum) of the shrine, to find the “Apraakrutha Tejomaya Lingam – Mahaan Sesha”, at the end of the passage!

சேஷா! எனக்கு, உன்னை உள்ளவாறு காட்டி அருளினாய்;
என் அறிவுக்கு பேரறிவாக உள்ள மூலப்பொருளான உன்னை,
உள்ளவாறு காட்டினாய்;
நீயே தேஜோமயம்,
ஸர்வ மயம்,
ப்ரம்ம மயம்;
கொன்றை ம்லர்களால், உன் திருவடிகளை சிவனாக நினைத்து
சேவிக்கிறேன், சேஷ ப்ரம்மனே!

(- அவதார் சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், “சேஷனும் பக்தர்களும்”,

சேஷ பாமாலை)

It was a humbling experience to offer our little prayers to the colossal Arunachala Shiva – Sesha – the effulgent Lord, who had assumed here, such magnificient proportions, to bless this world, and rid it of darkness.

Our first obeisance to Arunachala Shiva, was with Guruji’s description of how Mahaan Sesha viewed Arunachala with the crescent moon (in the Karthigai night sky) – with the Thevaram:

பித்தா பிறை சூடி, பெருமானே அருளாளா…!”

(The Lord adorned with the crescent moon,…bless us…)

What a beautiful verse, to describe the beauty of Shiva!

With the break of dawn, the golden glow of Arunachala sets your heart on fire, with unceasing passion for the resplendant Lord!

First, we approached the Samadhi of the Holy Isakkiya Siddhar, a saint who had extraordinary powers. He would sit and gaze at the Sun God, all through the afternoon hours, without a blink. He had graced the Holy Mother Uma Deviar, with a vision of what Arunadri looked like. He had performed an anga-pradhakshinam (circumambulation, prostrate on the ground), a thousand and eight times, around the Divine Hill!

Guruji explained to us the significance of the various facets of Arunachala. From this spot, we could have a Panchmukha darshanam of Arunadri – the view of the five peaks of Arunachala. The five peaks (from left to right), constituted – Lord Chandikeshwarar, Lord Ganesha, Lord Subrahmanya, Lord Shiva and Goddess Parvathi.

As we continued, our spiritual experience was blessed by the Divine Gods! Fragrances of karpooram (camphor), agarbatthi (incense), ghee, flowers, vibhuthi (sacred ash) and chandanam (sandalwood), began to emanate from the Holy Hill! They continued to linger, every few minutes. We also felt the fragrance of a Homam being performed!

As we walked on, we were awe-inspired and overwhelmed by Guruji’s narration of the innumerable accounts of grace showered by Para-Brahmmam Seshadri Swamigal, on His devotees, and His blessings on them, through His leelas (miracles).

What words could describe the love and compassion Sesha Mahaan had, for His Bhakthas (devotees), – Sesha Bhagavan is the Lord of the Lords!

பொன் மலையாம் அண்ணாமலையில் வாழும்
ஸ்ரீ (மஹாலக்ஷ்மி) சேஷா!
பஞ்ச்மா பாவங்களும் பொய்யாய்விடுமே
உன் பாதம் பற்றினால், ஸ்ரீ சேஷா!
உன் பாத சேவை என் காலம் முழுவதும் செய்திட
அனுமதி கொடுத்திடுவாய்
ஸ்ரீ சேஷா!

(- அவதார் சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், “சேஷனும் பக்தர்களும்”,

சேஷ பாமாலை)

Different manifestations of the Devas, and the Siddhapurushas, through the different fragrances, are the blessing(s) of the Gods! When man circumambulates the Holy Hill, clock-wise (Pradhakshinam), the Gods of the Heavens, and the Heavenly Beings, descend on their Giripradhakshina, in an anti-clockwise (Apradhakshinam) direction. They then shower their bounty and grace on the mortals, in the realm of Lord Shiva.

The mystic aura of the Arunachala Shivasthalam, is such that, even involuntarily, one cannot think of anything but Shiva! Stepping into Thiruvannamalai, would drench one’s soul in the essence of Shiva! Such is the magnetic attraction, of this magnificient Hill, Arunadri! Once having set foot here, it is difficult not to feel the heart continually drawn to Arunachala. Having had a Darshanam of Lord Sri Annamalaiyar and Goddess Apeethakuchambal, and Shiva as the grand Hill, the lingering feeling of Arunachala, persists, and gradually grows into cravings and yearnings, which further grow into stronger passions to behold the Lord and His consort! Thiruvannamalai is a soul-sanctifying place, one cannot easily leave behind…

Never can there be a soul who is not brought back to this sacred soil! The warm rays of Arunachala Shiva stretch to the limits of the skies and the seas, – one cannot ever forget this shrine on earth!

Girivalam in this miraculous kingdom of Lord Shiva, transports one into higher realms of thought and feeling, and transforms our souls!

Walking further, we saw how, from a different angle, the Hill revealed two prominent peaks – one representing Lord Shiva, and another, Parvathi Devi. From yet another angle, further down the road, these two peaks merged into one – symbolizing the Divine union of Shiva and Parvathi, the union of Paramathma and Jeevathma, the essence of Advaitha. Could there be more wonderful and holier ground in all of creation!

Visting the eight Lingams on the Girivalam path, we finally came to the shrine of the “Isanya Lingam”. Guruji explained that ‘Isanyam’ (the North-Eastern direction) was the direction of the Gods, and at this spot, gather all Gods, to shower their grace on humans. Prostrating to the Lords, at this spot, would be a high blessing to our souls!

We were very fortunate to have a Darshanam of the Paal Abhishekam (the annointment with milk) for the Isanya Lingam.

Further in our pradakshinam, Guruji showed us the Samadhi of Isakky Gnaana Desikar, a staunch devotee of Sri Arunachaleshwara. There was always a crowd of devotees thronging to see him. He used to flee to the forests, to perform his penance undisturbed. Once he was even pursued by men to the forests. Lord Arunachaleshwara and Goddess Apeethakuchambal came to his rescue. They assumed the form of lions, guarding him from the rest of the world, for his undisturbed meditation!

Such is the glory of Sri Arunachaleshwara!

As we proceeded with Guruji, we had a glimpse of the Skanda Ashramam, and the Virupaksha Cave, where Ramana and Para-Brahmmam Sri Seshadri Swamigal spent their hours in meditation.

Guruji also elaborated the tale of a saint by name, Guru Nama Shivaya, whom, Lord Arunachala and Goddess Apeethakuchambal came down to earth, to shower him with their ‘leelas’ (miracles) and ‘prasaadams’ (blessings)!

In the final stretch of the pradhakshinam, we had a view of all the four main ‘Gopuram’ (portals), of the Arulmigu Sri Arunachaleshwara temple.

We soon reached the Ramana Ashram, from where we had started.

It was 7:32 a.m.

With the grace of Sri Arunachaleshwara, the grace of Mahaan Seshadri Swamigal, and the grace of Our Guruji – Sathguru Sri Rajalinga Swamigal, we completed the Giripradhakshinam.

The most amazing experience was yet to come!

We were soon back in our rooms, rested after taking in the beauty and grandeur of the Kingdom of Lord ShivaSesha!

After about an hour or so, suddenly we could feel the scent of camphor! Guruji had told us earlier, that the fragrance of camphor, meant a blessing of Sri Arunachaleshwara Himself!

The scent of camphor was stronger now, and it soon enveloped us. (The fragrance of camphor, lasted , intermittently, for 3 whole hours, in our room!) We we at a loss for words, to describe our feelings! SeshaBrahmmam had been with us!

காற்றினில் வந்த கற்பூர மணமே!
கலைத்து விட்டாயே என் கவலையை!
கற்பூர மணமாய் வந்த
கருணா சாகரனே! சேஷனே!
உன்னைக் காண கண் கோடி வேண்டுமே!
கலியுக வரதனே!
உனக்கு அனந்த கோடி நமஸ்காரம்!

(- அவதார் சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், “சேஷனும் பக்தர்களும்”,

சேஷ பாமாலை)

We could say and feel nothing, except our gratitude to the Lord, who willed to stay with us!

சிவ சேஷா! சிவ சேஷா! சிவ சிவ சேஷாவே!

சேஷா ! என் உயிருக்கு உயிரே!
உனக்கு நமஸ்காரம்!

(- அவதார் சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள், “சேஷனும் பக்தர்களும்”, சேஷ பாமாலை)

 

 

 

 

– Vaishnavi Santosh

 

Pranams to Guruji

Till I finished reading word to word of this magnetic power of girivalam, you made me feel as if i was also transported with you, with retrospective effect, for the holy Giri pradhakshinam – indeed the very manifestation of Arunachala. Pray for me that i too shall be drawn under the compassionate wings of Mahan Sathguru Sri Sesha Brahman and get the golden opportunity of one life time to physically circumbulate the the Holy Arunachala.

With your Divine Grace
I remain
Yours Obedient sishya

Subramaniam

The Holy KARTHIGAI DEEPAM Festival

Om SathGuru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

The Holy KARTHIGAI DEEPAM Festival at Arunachala

Goddess Gowri requested Sage Gautama to kindly expound to HER the greatness of the festival of light at Aruanchala.

Gautama revealed:

“I shall describe to YOU the Glory of that which liberates people from all sins and bestows all prosperity. In the month of Karthika, on the day of the star Kritika during Pradosa (13th day of waxing moon) the fortunate ones who perform Giri-Pradakshina (circumambulation) are not born again. All karmas are destroyed on performance of Giri-Pradakshina.

He who worships the ‘Deepam’ lit atop the Hill derives countless blessings. A person residing elsewhere may light lamps in front of any shrine of Lord Shiva, atop His Temple towers, or on peaks of other Hills, and he will be blessed!

Whatever may be the attitude of the devotee, the mere lighting of the lamp on this day with any type of oil available confers great merit on him.

He who has darshan of this light on Arunachala Hill acquires the merit of having performed great charity and of having bathed in the sacred rivers. Who can express in word the benefits enjoyed by the one who has darshan of the peak of Arunachala (Annamalai) with the beacon light glowing?”

 

Annadaanam

Om SathGuru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Sanaka requested to be enlightened about the benefits derived from conducting an Annadanam (an offering of rice, to the poor) at Arunachala.

Brahma replied: “There is no better deed equal to annadana in the three worlds! Annam (rice), is the basis of Prana (Life-breathe). Hence, one who provides Annam gives away his Prana. It is for this reason, that one who desires his own welfare should offer Annam to the needy and the poor. If Annadaanam is performed at Arunachala, he attains great merit and becomes the ruler of all the worlds.

Even an offering of money or jewellery, in the form of charity cannot equal the merits of Annadanam, at Arunachala.

Sage Narada once met the ruler of Dravidian country, Chitrakethu on earth. Chitrakethu welcomed him. Narada observed that although Chitrakethu’s father Singadvajan, gifted away all riches of the world, he had not performed Annadanam. He was of the opinion that he alone who had fed the poor and the needy, would receive the divine ambrosia. The King then, decided to perform annadanam.

Narada informed him that the merit one obtained by feeding a million people elsewhere on earth could never equal that of feeding a single human, in Kasi. The merit gained by feeding just one poor man at Arunachala, will out-weigh that, of feeding a million, at Kasi!

Particularly, if this was done on a Dwadasi day, it would be equal to the merit obtained by feeding the poor throughout the year. Chitrakethu then performed annadanam everyday at Arunachala. By this act of the son, the father in the celestial region received nectar and in due courses passed on to the various upper regions and finally merged in Shiva.

One should endeavour to perform annadana, particularly at Arunachala, for it not only benefits the person who does it, but also bestows great spiritual merit upon his kith and kin.

August 2020
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Follow Mahaan on Social Media!

%d bloggers like this: